Тлумачення слова: Екологія

Екологія


Екологія

Збіги в тлумаченнях:
ЕК
екологія
наприклад: кафедра ЕК
екол.
екологія
екологічний
ЕПЛ
«Екологія — право — людина»
організація
Е та ПР
екологія та технологія рослинних полімерів
кафедра
ЕТЕВВ
«Екологія, технологія, економіка, водозабезпечення, водовідведення»
міжнародний конгрес
наприклад: ЕТЕВВ-2007
КАТЕК
«Каталіз і екологія»
ДП
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
МЕДВІН
«Медицина, екологія, дитинство, виставки, інформатика, народонаселення»
виставкове підприємство
м. Київ
ПАГ
педіатрія, акушерство та гінекологія
наприклад: Інститут ПАГ АМНУ


-ї, ж.
1) Зв'язок між організмом і довкіллям.
••
Еколо́гія інформа́тики — умови існування людини в інформаційних середовищах.
2) Наука, що вивчає закономірності формування і функціонування біологічних систем та їх взаємодію з навколишнім середовищем.
••
Еволюці́йна еколо́гія — розділ екології, що вивчає екологічні аспекти еволюції.
••
Еколо́гія люди́ни — розділ екології, що вивчає взаємодію людини з природними та соціальними чинниками довкілля та розробляє заходи, спрямовані на оптимізацію цієї взаємодії.
••
Еколо́гія мікрооргані́змів — розділ загальної екології, що вивчає взаємозв'язки та взаємодію між мікроорганізмами і середовищем існування.
••
Еколо́гія росли́н — розділ екології, що вивчає взаємозв'язки та взаємодію між рослинними організмами та їхнім середовищем існування.
••
Еколо́гія твари́н — розділ екології, що вивчає спосіб життя тварин у зв'язку з умовами їх існування.
••
Економі́чна еколо́гія — навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення взаємозв'язків та взаємозалежностей між виробничою і невиробничою сферами діяльності та станом природного життєвого середовища.
••
Зага́льна еколо́гія — розділ екології, що вивчає загальні закономірності взаємозв'язків та взаємодії організмів та середовища.
••
Промисло́ва еколо́гія — наука про взаємозв'язки об'єктів господарської діяльності людини з довкіллям.
••
Соціа́льна еколо́гія — галузь екології, яка вивчає суспільно-історичні взаємовідносини людини і природного середовища.
••
Урбаністи́чна еколо́гія — галузь екології, яка вивчає міське середовище як природну екологічну систему.
Екологія
1.2

Введіть слово: