Тлумачення слова: адреса

адреса


адреса



-и, ж.
1) Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. || Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою.
••
Пошто́ва адре́са — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до П. а. включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири.
2) Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь.
3) Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ. Адреса даних. Віртуальна адреса.
••
Абсолю́тна адре́са спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання.
••
N-рі́внева адре́са — непряма адреса, яка використовує N рівнів адресації.
••
Адре́са ба́зи — адреса регістра, яка містить базову адресу.
••
Адре́са ве́ктора перерива́нь — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання.
••
Адре́са вхо́ду до програ́ми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури.
••
Адре́са да́них — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані.
••
Адре́са діля́нки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті.
••
Адре́са зв'язку́ — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності.
••
Адре́са кома́нди — адреса пам'яті, яка зайнята командою.
••
Адре́са перехо́ду — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування.
••
Адре́са пове́рнення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається.
••
Адре́са при́строю — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі.
••
Адре́са регі́стра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу.
••
Багаторі́внева адре́са — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше.
••
Ба́зова адре́са — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних.
••
Відно́сна адре́са — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси.
••
Віртуа́льна адре́са — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті.
••
Вну́трішня адре́са — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми.
••
Глоба́льна адре́са (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям.
••
Ді́йсна адре́са — адреса частини дійсної пам'яті.
••
Зо́внішня адре́са — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма.
••
Індексо́вана адре́са — адреса, що модифікується за допомогою індексу.
••
І́стинна адре́са — те саме, що абсолю́тна адре́са.
••
Логі́чна адре́са — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.
••
Логі́чна адре́са за́пису в ба́зі да́них — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних.
••
Маши́нна адре́са — а) адреса у числовому вигляді; б) те саме, що фізи́чна адре́са; в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд.
••
Мере́жева адре́са — адреса порту в комп'ютерній мережі.
••
Непряма́ адре́са — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу.
••
Пото́чна адре́са — а) вміст лічильника адреси команд; б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції.
••
Початко́ва адре́са — а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних); б) перша адреса багатоадресної команди.
••
Пряма́ адре́са — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу.
••
Реа́льна адре́са — те саме, що ді́йсна адре́са.
••
Ста́ртова адре́са — початкова адреса, з якої починається виконання програми.
••
Фізи́чна адре́са — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті.
••
Широкомо́вна адре́са — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі.
••
Я́вна адре́са — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення.
адреса
1.2

Введіть слово: