Тлумачення слова: актив

актив


актив

Збіги в тлумаченнях:
АЗФ
фрагменти активної зони
АРП
активність реніну плазми
мед.
АЧТЧ
активований частковий тромбопластиновий час
мед.
АІ
активно-імпульсний
наприклад: АІ ПНБ
БАД
БАДи
біологічно активні добавки
БАР
біологічно активні речовини
ВА
вартість активів
ВААРТ
високоактивна антиретровірусна терапія
ВАВ
високоактивні відходи
ВЧА
вартість чистих активів
ГАК
Громадянський актив Києва
ГРАД
Громадянський актив Дніпра
ЕРОА
еквівалентна рівноважна обємна активність
ЗПРРВ
завод з переробки рідких радіоактивних відходів
КП РРВ
комплекс з переробки рідких радіоактивних відходів
КПТРВ
комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів
КРРМП
короткоживучі радіоактивні речовини медичного призначення
КУА
компанія з управління активами
КУАП
комітет з управління активами і пасивами
НМА
нематеріальний актив


-у, ч.
1) Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу.
2) фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги, належні даному підприємству або установі; прот. пасив. || Майнові права, що належать фізичній або юридичній особі. || мн. акти́ви. Економічні ресурси підприємства, що використовуються в господарській діяльності та належать підприємству на правах власності.
••
Грошові́ акти́ви — кошти, які перебувають у розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами у формі готових засобів оплати.
••
Депозита́рні акти́ви — передані на зберігання до депозитарію цінні папери.
••
Лікві́дні акти́ви — активи (кошти, цінні папери, матеріальні цінності та ін.), які можуть бути швидко реалізовані та використані для сплати боргових зобов'язань.
••
Матеріа́льні акти́ви — основні фонди й оборотні активи будь-якого виду, відмінного від коштів, цінних паперів та інших нематеріальних активів.
••
Нелікві́дні акти́ви — активи підприємства, які можуть бути реалізовані без втрат своєї балансової вартості лише протягом тривалого часу.
••
Нематеріа́льні акти́ви — активи підприємства, які не мають матеріально-речової форми (авторські права, програмне забезпечення і т. ін.).
••
Оборо́тні (пото́чні) акти́ви — майнові цінності підприємства, які обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного виробничо-комерційного циклу.
••
Операці́йні акти́ви — активи підприємства, безпосередньо задіяні в його виробничій діяльності для отримання доходу внаслідок цієї діяльності.
••
Паперо́ві акти́ви — фінансові активи (акції, облігації та інші цінні папери).
••
Позаоборо́тні акти́ви — а) майнові цінності підприємства, які багаторазово беруть участь у його господарській діяльності; б) власні ресурси підприємства, які вибули з господарського обороту, але й далі перебувають на його бухгалтерському балансі.
••
Проце́нтні акти́ви — активи, що приносять процентний дохід.
••
Резе́рвні міжнаро́дні акти́ви — валютні активи держав (банків, транснаціональних корпорацій), що є резервами міжнародних платіжних засобів.
••
Робо́чі акти́ви — кошти банку, надані кредити, а також інші кошти й активи, що приносять прибуток банкові.
••
Фіна́нсові акти́ви — активи підприємства у формі наявних коштів та різних фінансових інструментів.
••
Чи́сті акти́ви — майнові цінності підприємства, отримані за рахунок власного капіталу.
3) фін. Перевищення грошових надходжень держави, що їх одержують із-за кордону, над її закордонними виплатами.
4) перен. Досягнення, надбання.
актив
1.2

Введіть слово: