Тлумачення слова: середовище

середовище


середовище

Збіги в тлумаченнях:
ГС
геологічне середовище
ОВНС
оцінка впливу на навколишнє середовище
ОВОС
оцінка впливу на оточуюче середовище


-а, с.
1) спец. Речовини, тіла, що заповнюють який-небудь простір і мають певні властивості; сфера.
2) Сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність якого-небудь організму.
••
Абіоти́чне середо́вище — неорганічне середовище, яке впливає на організм.
••
Агреси́вне середо́вище — середовище, яке руйнує елементи, які контактують з ним.
••
Вибухонебезпе́чне середо́вище — хімічно активне середовище, що перебуває за таких умов, коли може виникнути вибух.
••
Виробни́че середо́вище — сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних чинників, що діють на людину в процесі її трудової діяльності.
••
Горю́че середо́вище — середовище, яке може самостійно горіти після віддалення джерела запалювання.
••
Загазо́ване середо́вище — повітря робочої зони, що містить у небезпечних концентраціях шкідливі речовини.
••
Зо́внішнє середо́вище — середовище, що оточує об'єкт.
••
Навко́лишнє приро́дне середо́вище — сукупність природних чинників і об'єктів довкілля, які мають природне походження або розвиток.
••
Навко́лишнє середо́вище (довкі́лля) — сукупність природних, техногенних та соціальних умов існування людського суспільства.
••
Навко́лишнє техноге́нне середо́вище — штучно створена частина навколишнього середовища, яка складається з технічних і природних елементів.
••
Середо́вище прожива́ння — природні тіла та явища, з якими організм вступає в безпосередні чи опосередковані відносини.
3) Соціально-побутові умови життя людини; оточення.
••
Навко́лишнє соціа́льне середо́вище — сукупність людей, зв'язаних спільністю життєвих умов, занять, інтересів і т. ін. Літературне середовище.
4) В обчислювальній техніці – програми та апаратура, з якими вона використовується.
5) спец. Матеріальний носій інформації, на який записуються та на якому зберігаються дані.
••
Інформаці́йне середо́вище — інформація про предметну ділянку, яка не зафіксована явно в інформаційній системі, але застосовується користувачем.
••
Операці́йне середо́вище — частина операційної системи або надбудова над нею, яка надає користувачеві засоби безпосередньої взаємодії з прикладними програмами.
••
Програ́мне середо́вище — інтегрована сукупність технічних та програмних засобів, за допомогою яких здійснюється розробка програм.
••
Систе́мне середо́вище — див. операці́йне середо́вище.
середовище
1.2

Введіть слово: