Тлумачення слова: слово

слово


слово

Збіги в тлумаченнях:
АЛПО
акт про ліквідацію промислового обєднання
АРОПВ
Африканська регіональна організація промислової власності
ВНО «Укрптахопром»
Виробничо-наукове обєднання птахівничої промисловості
Гипрококс
Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості
Харків
д
дієслово
Держгірпромнагляд
Держгірпромнагляд України
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Держпром
Будинок державної промисловості
Харків
Держпромгірнагляд
Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
МНС України
ДонНДГРІ
Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості
ЕПОВ
економіка промисловості і організації виробництва
кафедра
КПЕ
кафедра промислової електроніки
КТІЛП
Київський технологічний інститут легкої промисловості
КТІХП
Київський технологічний інститут харчової промисловості імені А. І. Мікояна
КІЦП
Київський інститут цукрової промисловості
МакНДІ
Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничий промисловості
МППЗТ
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту
наприклад: Київ-Дніпровське МППЗТ
МСМ
МІНСЕРЕДМАШ
Міністерство атомної промисловості СРСР
Мінвуглепром
Міністерство вугільної промисловості України
Мінвуглепром України
Мінпромполітики України
Міністерство промислової політики України
НВЗПКПО
наказ про внесення змін у перерозподіл обовязків між керівництвом промислового обєднання


-а, с.
1) Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу. || Заклинання, що, за марновірним уявленням, має магічну силу. || В обчислювальній техніці – послідовність символів (літер) для позначення виду даних, повідомлення і т. ін.
••
Вказівне́ сло́во грам. — вказівний займенник або прислівник, який накреслює в головному реченні значення, що конкретизується підрядним реченням.
••
Го́стре сло́во — сповнений дотепу, влучний, дошкульний вислів або одне слово.
••
Зарезерво́ване сло́во — у мовах програмування – ключове слово, що не може використовуватися як ідентифікатор.
••
Ключове́ сло́во — у мовах програмування – а) слово, яке в певних контекстах описує мовну конструкцію; б) слово або словосполучення природної мови, яке вибирається з тексту документа та використовується для його індексування.
••
Маши́нне сло́во — у системах обробки інформації – послідовність символів, яка займає одну комірку пам'яті машини; може бути командою, числом, літеро-числовою послідовністю.
••
Мода́льне сло́во грам. — слово, що виражає відношення змісту мовлення до дійсності.
••
Сло́во в сло́во — абсолютно точно, відповідно до якогось тексту, розмови тощо; дослівно.
••
Сло́во за сло́вом — повільно, поступово.
••
Соло́не сло́во — грубий, непристойний вислів.
••
Сполу́чне сло́во грам. — повнозначна частина мови (перев. займенник або займенниковий прислівник), що виступає в ролі підрядного сполучника.
2) тільки одн. Мова, мовлення. Друковане слово.
3) Висловлювання, фраза. || розм. Відповідь, розповідь. || у формі оруд. в. мн. слова́ми кого, чиїми. Уживається у знач. як говорив (писав, учив і т. ін.) хто-небудь.
••
Закида́ти сло́во кому, за кого, про кого — звертатися до когось із клопотанням про кого-небудь.
••
За слова́ми кого, чиїми у знач. вставн. сл. — як було сказано ким-небудь.
••
На слова́х — а) усно; б) тільки у розмові, а не в дійсності.
••
Одни́м сло́вом у знач. вставн. сл. — уживається як узагальнення сказаного перед цим; коротко кажучи.
••
У в двох (кілько́х) слова́х — дуже коротко, стисло.
••
Узя́ти свої́ слова́ наза́д — відмовитися від сказаного раніше.
4) Обіцянка виконати що-небудь. || Згода на шлюб. Дотримати [свого] слова.
5) тільки одн. Прилюдний виступ, промова де-небудь. Брати слово. Позбавляти слова.
••
Віта́льне сло́во — промова, якою вітають кого-небудь.
••
Вступне́ сло́во — промова, яку виголошують на початку зборів, конференцій і т. ін.
••
Напу́тнє сло́во — поради, побажання, що висловлюються кому-небудь у дорогу; напуття.
••
Оста́ннє сло́во — а) (чиє, кого) категоричне, остаточне рішення про кого-, що-небудь; б) (чого) досягнення науки, техніки і т. ін.; в) виступ підсудного перед винесенням вироку.
••
Утрача́ти пра́во сло́ва — бути позбавленим можливості висловитися.
6) тільки одн. Жанр літературного твору у формі ораторської розповіді.
7) тільки мн. Літературний текст до вокального твору. Класти на музику слова.
слово
1.2

Введіть слово: